A FELISMERÉSTŐL
A HARMÓNIÁIG
 
Kevevári M. Katalin
Harmónia Iskolája
A Tudományos Relaxációs Meditációs Technológiát (TRMT) Harmónia Iskolánkban tanítjuk
Adatvédelem
 
Adatvédelmi tájékoztató

Az agyinfo.hu honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai (látogatottsági) célokból történik.

Az agyinfo.hu honlap Fórum rovatában leírt vélemény személyes adat, a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az e-mail címét a honlap szerkesztősége rögzítse. Ez az adat kizárólag a hozzászóló és a honlap szerkesztősége közötti kommunikációt szolgálja. Ezt az adatot a honlap szerkesztősége harmadik személyeknek nem adja át. A honlap szerkesztősége az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
A honlap szerkesztősége kéri a felhasználókat, ha úgy érzik, hogy a honlap szerkesztősége megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogukat, akkor vegyék fel vele a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa. A honlap szerkesztősége tájékoztatja a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is.
A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által közétett adatai további kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadottak tekintetében.
A honlap szerkesztősége a Fórum rovatba írt hozzászólást nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.

Az agyíinfo.hu honlap hivatalos nyelve a magyar, bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció a honlap fenntartójával magyar nyelven történhet.

A honlap szerkesztősége fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást a honlap szerkesztősége egy hónappal előre közzéteszi.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2008. március 1. napjától visszavonásig érvényes.


Felhasználási feltételek

Az agyinfo.hu honlap látogatásával és egyéb szolgáltatásainak igénybevételével a felhasználó a felhasználási feltételeket elfogadja.
A honlap szerkesztősége jogosult a szolgáltatást bármikor indokolás nélkül megszüntetni, illetve felfüggeszteni. A honlap szerkesztősége jogosult a honlap szolgáltatásainak igénybevételét meghatározott időre vagy véglegesen indokolás és külön tájékoztatás nélkül megtiltani azon felhasználók számára, akik jelen felhasználási feltételeket nem tartják be.
Az agyinfo.hu honlap – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a grafikai elemeit, struktúráját, működését biztosító adatbázisát, tartalmát stb. – szerzői jogvédelem alatt áll.
A természetes személy látogató a nyilvánosságra hozott szöveges és képi elemekről a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott feltételek betartásával magáncélú másolatot készíthet. A szerzői jog által védett művek – a honlap rendeltetésszerű használatán kívüli – felhasználását a honlap szerkesztősége kifejezetten kizárja. Tilos a honlap szerkesztősége írásbeli hozzájárulása nélkül a honlap tartalmának és bármely elemének adatbázisba történő mentése vagy annak továbbítása harmadik fél számára, kereskedelmi viszonylatban vagy kereskedelmi céllal.
Az engedély nélküli felhasználással a honlap szerkesztőségének vagy harmadik személynek okozott kárért a felhasználó közvetlenül felel.
A felhasználási jogokkal kapcsolatos esetleges megjegyzéseiről írjon e-mailt a harmisk@enternet.hu e-mail címre.
A honlap szerkesztősége törekszik az általa nyilvánosságra hozott információk tényszerűségére, pontos és hiteles információk közlésére, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
A tartalomra vonatkozóan a honlap szerkesztősége tájékoztatja a felhasználókat, hogy a honlap tartalma szerkesztett tartalomnak minősül.
A honlap szerkesztősége tájékoztatja a felhasználókat, hogy a fórumban nyilvánosságra hozott információk forrása minden esetben harmadik személy, akinek tevékenységéért a honlap szerkesztősége felelősséget nem vállal.
A honlap szerkesztősége a honlapon elhelyezett tartalmat jogosult bármikor egyoldalúan meghatározni, a tartalom egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül időszakosan vagy véglegesen eltávolítani.
Az agyinfo.hu honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más tartalomszolgáltatók honlapjaira mutatnak. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért, valamint tartalmáért a honlap szerkesztősége felelősséget nem vállal. A bannerek hirdetésnek minősülnek. A honlap szerkesztősége az elektronikus kereskedelmi törvény szerint elektronikus hirdetés közzétevőjének minősül.
A honlap tartalmának a jelen felhasználási feltételekben rögzítetteken kívül a felhasználók vagy bármely harmadik személy bármilyen más felhasználását a honlap szerkesztősége kifejezetten kizárja. Az engedély nélküli felhasználással a szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért felhasználó közvetlenül felel.
A honlap szerkesztősége a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja. A véleménynyilvánítás joga igen széles körű, azonban nem korlátlan jog. A honlap szerkesztősége a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor a felelőssége kizárása érdekében a törvény kötelezi a jogsértő, valamint harmadik személy jogos érdekét sértő tartalom eltávolítására.
A honlap szerkesztősége minden értesítés nélkül – utólagos moderáció keretei között – jogosult eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesnek minősülnek, különösen, amelyek szerzői jogot sértenek, és egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét veszélyeztetik, illetve a jelen felhasználási feltételekbe ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a honlap használata során kialakult etikai normáknak.
A tartalom eltávolítását alapozzák meg különösen, de nem kizárólagosan a következők: a honlap technikai rombolása; más felhasználók zaklatása; kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása; hirdetések közzététele a felhasználói tartalomban; bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés; más személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala annak hozzájárulása nélkül; olyan hozzászólások közzététele, amik sértik másnak a személyhez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát; olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek sértik más ember szellemi alkotáshoz, így a szerzői joghoz fűződő jogát; olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek titkot, üzleti titkot sértenek; jogellenes tartalom közzététele; rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele.
Amennyiben az eltávolított tartalommal kapcsolatban kérdése van, írjon e-mailt a harmisk@enternet.hu e-mail címre.
A honlap szerkesztősége nem ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő felhasználói tartalmat és a honlapról linkeken keresztül elérhető más szolgáltató honlapjának jogszerűségét. A honlapon megjelenő felhasználói tartalom és reklámelemek nem tükrözik a honlap szerkesztősége véleményét.
A honlap szerkesztősége nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználó által az oldalra feltöltött tartalmat.
A honlap szerkesztősége nem ellenőrzi a harmadik féltől átvett adatokat, azok minden esetben tájékoztató jellegűek.
A felhasználó az agyinfo.hu honlapot saját felelősségére használja.
A honlap szerkesztősége kizár minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a honlap szerkesztőségének eszközeivel, de a felhasználók hoznak létre. A szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért.
A hatályos magyar jogszabályok értelmében a honlap szerkesztősége nem felel a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a honlap szerkesztősége által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A honlap szerkesztősége nem változtatja meg a felhasználói tartalmakat. A felelősség kizárása érdekében a honlap szerkesztősége haladéktalanul eltávolítja az adott felhasználói tartalmat (hozzászólást, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat), amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes, a jelen felhasználási feltételekbe ütközik, illetve amennyiben tudomást szerez arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti.
A honlap szerkesztősége nem felel az eltávolítással okozott kárért sem a felhasználó, sem harmadik személy felé.
A felhasználó köteles a honlap szerkesztőségét kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy az abból eredő követelésből ered.
A honlap szerkesztősége jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal.
A szolgáltatásból eredő jogvitát a honlap szerkesztősége megpróbálja békés úton rendezni. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon elektronikus levelet a honlap szerkesztőségének. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.
A honlap szerkesztősége a felhasználási feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban bekövetkezett változásokról a felhasználókat a honlapon közzétett hirdetményben értesíti.
Amennyiben Ön jogsértést vélelmez a honlapon, kérjük, a harmisk@enternet.hu e-mail címre írjon.
A honlap szerkesztősége az érvényes felhasználási feltételek nyilvánosságát folyamatosan biztosítja.
A honlap szerkesztősége működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.

Jelen felhasználási feltételek 2008. március 1. napjától visszavonásig érvényesek.